1 reference to XmlBinaryNodeWriter
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
1133writer = new XmlBinaryNodeWriter();