1 reference to EnsureByte
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
141EnsureByte();