1 reference to WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
142signingWriter.WriteStartAttribute(prefixBuffer, prefixOffset, prefixLength, localNameBuffer, localNameOffset, localNameLength);