Base:
method
WriteXmlAttribute
System.Xml.XmlDictionaryWriter.WriteXmlAttribute(System.Xml.XmlDictionaryString, System.Xml.XmlDictionaryString)