10 writes to byteCount
System.Runtime.Serialization (10)
System\Xml\EncodingStreamWrapper.cs (10)
92byteCount = ValidatingUTF8.GetBytes(chars, 0, count, bytes, 0); 247byteCount = preserve; 312byteCount += read; 331byteCount = 0; 628byteCount = this.stream.Read(bytes, byteCount, (chars.Length - 1) * 2); 639byteCount = Encoding.UTF8.GetBytes(chars, 0, charCount, bytes, 0); 647byteCount -= count; 668byteCount++; 689byteCount += 2; 722byteCount = enc.GetBytes(chars, 0, charCount, bytes, 0, false);
15 references to byteCount
System.Runtime.Serialization (15)
System\Xml\EncodingStreamWrapper.cs (15)
81CheckUTF8DeclarationEncoding(bytes, byteOffset, byteCount, declEnc, expectedEnc); 90int count = this.encoding.GetChars(bytes, byteOffset, byteCount, chars, 0); 97CheckUTF8DeclarationEncoding(bytes, 0, byteCount, declEnc, expectedEnc); 305count -= byteCount; 308int read = stream.Read(bytes, byteOffset + byteCount, count); 610if (byteCount == 0 && encodingCode == SupportedEncoding.UTF8) 621if (byteCount == 0) 628byteCount = this.stream.Read(bytes, byteCount, (chars.Length - 1) * 2); 631if (byteCount == 0) 638int charCount = this.encoding.GetChars(bytes, 0, byteCount, chars, 0); 643if (byteCount < count) 644count = byteCount; 658int max = byteOffset + byteCount; 661if ((byteCount % 2) != 0) 723this.stream.Write(bytes, 0, byteCount);