2 references to PrefixAttributeC
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
123PrefixAttributeD = PrefixAttributeC + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
836case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeC: