Base:
method
WriteXmlnsAttribute
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteXmlnsAttribute(System.String, System.String)
1 reference to WriteXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
332WriteXmlnsAttribute(prefix, ns.Value);