10 references to MinAttribute
System.Runtime.Serialization (10)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (9)
86ShortAttribute = MinAttribute + 0, 87Attribute = MinAttribute + 1, 88ShortDictionaryAttribute = MinAttribute + 2, 89DictionaryAttribute = MinAttribute + 3, 90ShortXmlnsAttribute = MinAttribute + 4, 91XmlnsAttribute = MinAttribute + 5, 92ShortDictionaryXmlnsAttribute = MinAttribute + 6, 93DictionaryXmlnsAttribute = MinAttribute + 7, 94PrefixDictionaryAttributeA = MinAttribute + 8,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
725if (nodeType < XmlBinaryNodeType.MinAttribute || nodeType > XmlBinaryNodeType.MaxAttribute)