3 references to MaxAttribute
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
148MinElement = MaxAttribute + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
725if (nodeType < XmlBinaryNodeType.MinAttribute || nodeType > XmlBinaryNodeType.MaxAttribute)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
37Fx.Assert(XmlBinaryNodeType.MaxAttribute < XmlBinaryNodeType.MinElement &&