2 references to PrefixAttributeY
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
145PrefixAttributeZ = PrefixAttributeY + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
858case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeY: