6 references to Bytes8Text
System.Runtime.Serialization (6)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
257Bytes8TextWithEndElement = Bytes8Text + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (2)
343case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text: 635case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text:
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (2)
86Fx.Assert(nodeType == XmlBinaryNodeType.Chars8Text || nodeType == XmlBinaryNodeType.Bytes8Text || nodeType == XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text, ""); 574WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType.Bytes8Text, length);
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
1299case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text: