377 references to XmlBinaryNodeType
System.Runtime.Serialization (377)
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (250)
33XmlBinaryNodeType arrayNodeType; 112case XmlBinaryNodeType.Chars8TextWithEndElement: 117case XmlBinaryNodeType.DictionaryTextWithEndElement: 140case XmlBinaryNodeType.TrueTextWithEndElement: 145case XmlBinaryNodeType.FalseTextWithEndElement: 150case XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement: 171case XmlBinaryNodeType.ZeroTextWithEndElement: 176case XmlBinaryNodeType.OneTextWithEndElement: 181case XmlBinaryNodeType.Int8TextWithEndElement: 186case XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement: 191case XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement: 212if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement) 226if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement) 240if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement) 254if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement) 268if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement) 282if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement) 296if (CanOptimizeReadElementContent() && GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.UniqueIdTextWithEndElement) 322XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 327case XmlBinaryNodeType.Bytes8TextWithEndElement: 331case XmlBinaryNodeType.Bytes16TextWithEndElement: 335case XmlBinaryNodeType.Bytes32TextWithEndElement: 339case XmlBinaryNodeType.EndElement: 343case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text: 346case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text: 349case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: 421XmlBinaryNodeType nodeType; 439case XmlBinaryNodeType.ShortElement: 447case XmlBinaryNodeType.Element: 455case XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryElement: 463case XmlBinaryNodeType.DictionaryElement: 471case XmlBinaryNodeType.PrefixElementA: 472case XmlBinaryNodeType.PrefixElementB: 473case XmlBinaryNodeType.PrefixElementC: 474case XmlBinaryNodeType.PrefixElementD: 475case XmlBinaryNodeType.PrefixElementE: 476case XmlBinaryNodeType.PrefixElementF: 477case XmlBinaryNodeType.PrefixElementG: 478case XmlBinaryNodeType.PrefixElementH: 479case XmlBinaryNodeType.PrefixElementI: 480case XmlBinaryNodeType.PrefixElementJ: 481case XmlBinaryNodeType.PrefixElementK: 482case XmlBinaryNodeType.PrefixElementL: 483case XmlBinaryNodeType.PrefixElementM: 484case XmlBinaryNodeType.PrefixElementN: 485case XmlBinaryNodeType.PrefixElementO: 486case XmlBinaryNodeType.PrefixElementP: 487case XmlBinaryNodeType.PrefixElementQ: 488case XmlBinaryNodeType.PrefixElementR: 489case XmlBinaryNodeType.PrefixElementS: 490case XmlBinaryNodeType.PrefixElementT: 491case XmlBinaryNodeType.PrefixElementU: 492case XmlBinaryNodeType.PrefixElementV: 493case XmlBinaryNodeType.PrefixElementW: 494case XmlBinaryNodeType.PrefixElementX: 495case XmlBinaryNodeType.PrefixElementY: 496case XmlBinaryNodeType.PrefixElementZ: 498prefix = PrefixHandle.GetAlphaPrefix((int)nodeType - (int)XmlBinaryNodeType.PrefixElementA); 505case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementA: 506case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementB: 507case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementC: 508case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementD: 509case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementE: 510case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementF: 511case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementG: 512case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementH: 513case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementI: 514case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementJ: 515case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementK: 516case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementL: 517case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementM: 518case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementN: 519case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementO: 520case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementP: 521case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementQ: 522case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementR: 523case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementS: 524case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementT: 525case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementU: 526case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementV: 527case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementW: 528case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementX: 529case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementY: 530case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementZ: 532prefix = PrefixHandle.GetAlphaPrefix((int)nodeType - (int)XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementA); 539case XmlBinaryNodeType.EndElement: 542case XmlBinaryNodeType.Comment: 545case XmlBinaryNodeType.EmptyTextWithEndElement: 550case XmlBinaryNodeType.ZeroTextWithEndElement: 555case XmlBinaryNodeType.OneTextWithEndElement: 560case XmlBinaryNodeType.TrueTextWithEndElement: 565case XmlBinaryNodeType.FalseTextWithEndElement: 570case XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement: 575case XmlBinaryNodeType.Chars8TextWithEndElement: 581case XmlBinaryNodeType.Chars8Text: 587case XmlBinaryNodeType.Chars16TextWithEndElement: 593case XmlBinaryNodeType.Chars16Text: 599case XmlBinaryNodeType.Chars32TextWithEndElement: 605case XmlBinaryNodeType.Chars32Text: 611case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8TextWithEndElement: 614case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text: 617case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars16TextWithEndElement: 620case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars16Text: 623case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars32TextWithEndElement: 626case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars32Text: 629case XmlBinaryNodeType.Bytes8TextWithEndElement: 635case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text: 641case XmlBinaryNodeType.Bytes16TextWithEndElement: 647case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text: 653case XmlBinaryNodeType.Bytes32TextWithEndElement: 659case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: 665case XmlBinaryNodeType.DictionaryTextWithEndElement: 668case XmlBinaryNodeType.UniqueIdTextWithEndElement: 671case XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement: 674case XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement: 677case XmlBinaryNodeType.Int8TextWithEndElement: 680case XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement: 683case XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement: 686case XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement: 689case XmlBinaryNodeType.UInt64TextWithEndElement: 692case XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement: 695case XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement: 698case XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement: 701case XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement: 704case XmlBinaryNodeType.QNameDictionaryTextWithEndElement: 707case XmlBinaryNodeType.Array: 724XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 725if (nodeType < XmlBinaryNodeType.MinAttribute || nodeType > XmlBinaryNodeType.MaxAttribute) 741XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 744case XmlBinaryNodeType.ShortAttribute: 751case XmlBinaryNodeType.Attribute: 759case XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryAttribute: 766case XmlBinaryNodeType.DictionaryAttribute: 773case XmlBinaryNodeType.XmlnsAttribute: 780case XmlBinaryNodeType.ShortXmlnsAttribute: 787case XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryXmlnsAttribute: 794case XmlBinaryNodeType.DictionaryXmlnsAttribute: 801case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeA: 802case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeB: 803case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeC: 804case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeD: 805case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeE: 806case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeF: 807case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeG: 808case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeH: 809case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeI: 810case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeJ: 811case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeK: 812case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeL: 813case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeM: 814case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeN: 815case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeO: 816case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeP: 817case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeQ: 818case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeR: 819case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeS: 820case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeT: 821case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeU: 822case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeV: 823case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeW: 824case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeX: 825case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeY: 826case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeZ: 829prefix = PrefixHandle.GetAlphaPrefix((int)nodeType - (int)XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeA); 834case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeA: 835case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeB: 836case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeC: 837case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeD: 838case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeE: 839case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeF: 840case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeG: 841case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeH: 842case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeI: 843case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeJ: 844case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeK: 845case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeL: 846case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeM: 847case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeN: 848case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeO: 849case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeP: 850case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeQ: 851case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeR: 852case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeS: 853case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeT: 854case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeU: 855case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeV: 856case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeW: 857case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeX: 858case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeY: 859case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeZ: 862prefix = PrefixHandle.GetAlphaPrefix((int)nodeType - (int)XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeA); 933XmlBinaryNodeType nodeType = (withEndElement ? XmlBinaryNodeType.Chars32TextWithEndElement : XmlBinaryNodeType.Chars32Text); 998XmlBinaryNodeType nodeType = (withEndElement ? XmlBinaryNodeType.UnicodeChars32TextWithEndElement : XmlBinaryNodeType.UnicodeChars32Text); 1020XmlBinaryNodeType nodeType = (withEndElement ? XmlBinaryNodeType.Bytes32TextWithEndElement : XmlBinaryNodeType.Bytes32Text); 1025void InsertNode(XmlBinaryNodeType nodeType, int length) 1041XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 1073XmlBinaryNodeType GetNodeType() 1108bool IsValidArrayType(XmlBinaryNodeType nodeType) 1112case XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement: 1113case XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement: 1114case XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement: 1115case XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement: 1116case XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement: 1117case XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement: 1118case XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement: 1119case XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement: 1120case XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement: 1121case XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement: 1130if (GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.Array) // Prevent recursion 1135if (GetNodeType() == XmlBinaryNodeType.Array) // Prevent recursion 1175case XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement: 1178case XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement: 1181case XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement: 1184case XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement: 1187case XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement: 1190case XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement: 1193case XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement: 1196case XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement: 1199case XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement: 1202case XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement: 1205case XmlBinaryNodeType.UniqueIdTextWithEndElement: 1225bool IsStartArray(string localName, string namespaceUri, XmlBinaryNodeType nodeType) 1230bool IsStartArray(XmlDictionaryString localName, XmlDictionaryString namespaceUri, XmlBinaryNodeType nodeType) 1267if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement)) 1274if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement)) 1297if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1304if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1327if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1334if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1357if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1364if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement) && BitConverter.IsLittleEndian) 1387if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement)) 1394if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement)) 1417if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement)) 1424if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement)) 1447if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement)) 1454if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement)) 1474if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement)) 1481if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement)) 1501if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement)) 1508if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement)) 1528if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement)) 1535if (IsStartArray(localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement))
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (89)
37Fx.Assert(XmlBinaryNodeType.MaxAttribute < XmlBinaryNodeType.MinElement && 38XmlBinaryNodeType.MaxElement < XmlBinaryNodeType.MinText && 39(int)XmlBinaryNodeType.MaxText < 256, "NodeTypes enumeration messed up"); 53void WriteNode(XmlBinaryNodeType nodeType) 66void WriteTextNode(XmlBinaryNodeType nodeType) 70Fx.Assert(nodeType >= XmlBinaryNodeType.MinText && nodeType <= XmlBinaryNodeType.MaxText && ((byte)nodeType & 1) == 0, "Invalid nodeType"); 84void WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType nodeType, int length) 86Fx.Assert(nodeType == XmlBinaryNodeType.Chars8Text || nodeType == XmlBinaryNodeType.Bytes8Text || nodeType == XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text, ""); 117void WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType nodeType, Int64 value) 148WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortElement); 157WritePrefixNode(XmlBinaryNodeType.PrefixElementA, ch - 'a'); 162WriteNode(XmlBinaryNodeType.Element); 169void WritePrefixNode(XmlBinaryNodeType nodeType, int ch) 171WriteNode((XmlBinaryNodeType)((int)nodeType + ch)); 188WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryElement); 197WritePrefixNode(XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryElementA, ch - 'a'); 202WriteNode(XmlBinaryNodeType.DictionaryElement); 228XmlBinaryNodeType nodeType = (XmlBinaryNodeType)buffer[textNodeOffset]; 229Fx.Assert(nodeType >= XmlBinaryNodeType.MinText && nodeType <= XmlBinaryNodeType.MaxText && ((byte)nodeType & 1) == 0, ""); 235WriteNode(XmlBinaryNodeType.EndElement); 243WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortAttribute); 251WritePrefixNode(XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeA, ch - 'a'); 256WriteNode(XmlBinaryNodeType.Attribute); 279WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryAttribute); 287WritePrefixNode(XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeA, ch - 'a'); 292WriteNode(XmlBinaryNodeType.DictionaryAttribute); 316WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortXmlnsAttribute); 321WriteNode(XmlBinaryNodeType.XmlnsAttribute); 338WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortDictionaryXmlnsAttribute); 343WriteNode(XmlBinaryNodeType.DictionaryXmlnsAttribute); 443WriteNode(XmlBinaryNodeType.Comment); 454WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.EmptyText); 461WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.TrueText); 465WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.FalseText); 475WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.ZeroText); 479WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.OneText); 485buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.Int8Text; 495buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.Int16Text; 505buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.Int32Text; 525WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType.Int64Text, value); 537WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType.UInt64Text, (Int64)value); 574WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType.Bytes8Text, length); 610WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.DictionaryText); 668WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType.Chars8Text, charCount); 684WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.ZeroText); 689WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.OneText); 705buffer[offset] = (byte)XmlBinaryNodeType.Chars8Text; 709buffer[offset] = (byte)XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text; 722WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text, charCount * 2); 727WriteTextNodeWithLength(XmlBinaryNodeType.Chars8Text, byteCount); 783buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.FloatText; 807buffer[offset + 0] = (byte)XmlBinaryNodeType.DoubleText; 828buffer[offset++] = (byte)XmlBinaryNodeType.DecimalText; 838WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType.DateTimeText, dt.ToBinary()); 847buffer[offset] = (byte)XmlBinaryNodeType.UniqueIdText; 861buffer[offset] = (byte)XmlBinaryNodeType.GuidText; 868WriteTextNodeWithInt64(XmlBinaryNodeType.TimeSpanText, value.Ticks); 875WriteNode(XmlBinaryNodeType.StartListText); 887WriteNode(XmlBinaryNodeType.EndListText); 892WriteNode(XmlBinaryNodeType.Array); 895void WriteArrayInfo(XmlBinaryNodeType nodeType, int count) 903unsafe public void UnsafeWriteArray(XmlBinaryNodeType nodeType, int count, byte* array, byte* arrayMax) 918WriteArrayInfo(XmlBinaryNodeType.DateTimeTextWithEndElement, count); 927WriteArrayInfo(XmlBinaryNodeType.GuidTextWithEndElement, count); 937WriteArrayInfo(XmlBinaryNodeType.TimeSpanTextWithEndElement, count); 956WriteTextNode(XmlBinaryNodeType.QNameDictionaryText); 1249XmlBinaryNodeType nodeType, int count, byte* array, byte* arrayMax) 1259XmlBinaryNodeType nodeType, int count, byte* array, byte* arrayMax) 1295UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1315UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.BoolTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1336UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1356UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int16TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1377UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1397UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int32TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1418UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1438UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.Int64TextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1459UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1479UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.FloatTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1500UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1520UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DoubleTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1541UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]); 1561UnsafeWriteArray(prefix, localName, namespaceUri, XmlBinaryNodeType.DecimalTextWithEndElement, count, (byte*)items, (byte*)&items[count]);
System\Xml\XmlBufferReader.cs (38)
1176public XmlBinaryNodeType GetNodeType() 1178return (XmlBinaryNodeType)GetByte(); 1195XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 1197Fx.Assert(nodeType != XmlBinaryNodeType.StartListText, ""); 1259public void ReadValue(XmlBinaryNodeType nodeType, ValueHandle value) 1263case XmlBinaryNodeType.EmptyText: 1266case XmlBinaryNodeType.ZeroText: 1269case XmlBinaryNodeType.OneText: 1272case XmlBinaryNodeType.TrueText: 1275case XmlBinaryNodeType.FalseText: 1278case XmlBinaryNodeType.BoolText: 1281case XmlBinaryNodeType.Chars8Text: 1284case XmlBinaryNodeType.Chars16Text: 1287case XmlBinaryNodeType.Chars32Text: 1290case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars8Text: 1293case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars16Text: 1296case XmlBinaryNodeType.UnicodeChars32Text: 1299case XmlBinaryNodeType.Bytes8Text: 1302case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text: 1305case XmlBinaryNodeType.Bytes32Text: 1308case XmlBinaryNodeType.DictionaryText: 1311case XmlBinaryNodeType.UniqueIdText: 1314case XmlBinaryNodeType.GuidText: 1317case XmlBinaryNodeType.DecimalText: 1320case XmlBinaryNodeType.Int8Text: 1323case XmlBinaryNodeType.Int16Text: 1326case XmlBinaryNodeType.Int32Text: 1329case XmlBinaryNodeType.Int64Text: 1332case XmlBinaryNodeType.UInt64Text: 1335case XmlBinaryNodeType.FloatText: 1338case XmlBinaryNodeType.DoubleText: 1341case XmlBinaryNodeType.TimeSpanText: 1344case XmlBinaryNodeType.DateTimeText: 1347case XmlBinaryNodeType.StartListText: 1350case XmlBinaryNodeType.QNameDictionaryText: 1382XmlBinaryNodeType nodeType = GetNodeType(); 1384if (nodeType == XmlBinaryNodeType.StartListText) 1386if (nodeType == XmlBinaryNodeType.EndListText)