Base:
method
WriteStartDocument
System.Xml.XmlWriter.WriteStartDocument()
1 reference to WriteStartDocument
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\Json\XmlJsonWriter.cs (1)
971WriteStartDocument();