2 references to ResolvePrefix
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (2)
852ResolvePrefix(attribute.prefixOffset, attribute.prefixLength, out attribute.nsOffset, out attribute.nsLength); 865ResolvePrefix(element.prefixOffset, element.prefixLength, out nsOffset, out nsLength);