2 references to PrefixDictionaryAttributeK
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
105PrefixDictionaryAttributeL = PrefixDictionaryAttributeK + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
811case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeK: