10 references to WriteDictionaryString
System.Runtime.Serialization (10)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (10)
189WriteDictionaryString(localName, key); 198WriteDictionaryString(localName, key); 204WriteDictionaryString(localName, key); 280WriteDictionaryString(localName, key); 288WriteDictionaryString(localName, key); 294WriteDictionaryString(localName, key); 339WriteDictionaryString(ns, key); 345WriteDictionaryString(ns, key); 611WriteDictionaryString(value, key); 958WriteDictionaryString(localName, key);