2 references to PrefixElementJ
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
189PrefixElementK = PrefixElementJ + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
480case XmlBinaryNodeType.PrefixElementJ: