5 references to AddXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (5)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (5)
209AddXmlnsAttribute(ref attribute); 258AddXmlnsAttribute(ref attribute); 393AddXmlnsAttribute(ref xmlnsAttribute); 433AddXmlnsAttribute(ref xmlnsAttribute); 838AddXmlnsAttribute(ref xmlnsAttribute);