2 references to PrefixElementZ
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
205MaxElement = PrefixElementZ,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
496case XmlBinaryNodeType.PrefixElementZ: