2 references to PrefixElementT
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
199PrefixElementU = PrefixElementT + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
490case XmlBinaryNodeType.PrefixElementT: