2 references to PrefixElementV
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
201PrefixElementW = PrefixElementV + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
492case XmlBinaryNodeType.PrefixElementV: