Base:
method
WriteText
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteText(System.String)
7 references to WriteText
System.Runtime.Serialization (7)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (7)
449WriteText(value); 606WriteText(value.Value); 735WriteText(value); 853WriteText(value.ToString()); 962WriteText(prefix); 963WriteText(":"); 1056writer.WriteText(captureText);