8 writes to textNodeOffset
System.Runtime.Serialization (8)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (8)
49this.textNodeOffset = -1; 56textNodeOffset = -1; 72textNodeOffset = this.BufferOffset - 1; 80textNodeOffset = offset; 231textNodeOffset = -1; 309textNodeOffset = -1; 712textNodeOffset = offset; 972textNodeOffset = -1;
3 references to textNodeOffset
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (3)
225if (textNodeOffset != -1) 228XmlBinaryNodeType nodeType = (XmlBinaryNodeType)buffer[textNodeOffset]; 230buffer[textNodeOffset] = (byte)(nodeType + 1);