3 writes to nsOffset
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (3)
449attribute.nsOffset = 0; 484attribute.nsOffset = 0; 852ResolvePrefix(attribute.prefixOffset, attribute.prefixLength, out attribute.nsOffset, out attribute.nsLength);
3 references to nsOffset
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (3)
857Fx.Assert(attribute.nsOffset == 0 && attribute.nsLength == 0, ""); 883attribute1.nsOffset, attribute1.nsLength, 884attribute2.nsOffset, attribute2.nsLength);