Base:
method
WriteDateTimeText
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteDateTimeText(System.DateTime)