2 references to PrefixAttributeR
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
138PrefixAttributeS = PrefixAttributeR + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
851case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeR: