4 references to Bytes16Text
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
258Bytes16TextWithEndElement = Bytes16Text + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (2)
346case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text: 647case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text:
System\Xml\XmlBufferReader.cs (1)
1302case XmlBinaryNodeType.Bytes16Text: