2 references to PrefixElementG
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
186PrefixElementH = PrefixElementG + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
477case XmlBinaryNodeType.PrefixElementG: