4 overrides of WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
265public override void WriteStartAttribute(string prefix, XmlDictionaryString localName)
System\Xml\XmlNodeWriter.cs (1)
122public override void WriteStartAttribute(string prefix, XmlDictionaryString localName) { }
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
145public override void WriteStartAttribute(string prefix, XmlDictionaryString localName)
System\Xml\XmlUTF8TextWriter.cs (1)
356public override void WriteStartAttribute(string prefix, XmlDictionaryString localName)
2 references to WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBaseWriter.cs (1)
312writer.WriteStartAttribute(prefix, localName);
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
147writer.WriteStartAttribute(prefix, localName);