Base:
method
MoveToNextAttribute
System.Xml.XmlReader.MoveToNextAttribute()
1 reference to MoveToNextAttribute
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
301if (nodeType == XmlNodeType.Attribute && MoveToNextAttribute())