2 references to PrefixAttributeK
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
131PrefixAttributeL = PrefixAttributeK + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
844case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeK: