2 references to WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (2)
135signingWriter.WriteStartAttribute(prefix, localName); 148signingWriter.WriteStartAttribute(prefix, localName.Value);