Base:
method
WriteXmlnsAttribute
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteXmlnsAttribute(System.String, System.String)