2 references to PrefixElementN
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
193PrefixElementO = PrefixElementN + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
484case XmlBinaryNodeType.PrefixElementN: