Base:
method
Flush
System.Xml.XmlNodeWriter.Flush()