4 writes to captureStream
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (4)
991captureStream = null; 999captureStream = null; 1043captureStream = new MemoryStream(); 1067captureStream = null;
10 references to captureStream
System.Runtime.Serialization (10)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (10)
996if (captureStream != null) 998captureText = XmlConverter.Base64Encoding.GetString(captureStream.GetBuffer(), 0, (int)captureStream.Length); 1020if (captureText != null || captureStream != null) 1042if (captureStream == null) 1046captureStream.Write(trailBytes, 0, trailByteCount); 1048captureStream.Write(buffer, offset, count); 1064else if (captureStream != null) 1066writer.WriteBase64Text(null, 0, captureStream.GetBuffer(), 0, (int)captureStream.Length);