2 references to PrefixAttributeX
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
144PrefixAttributeY = PrefixAttributeX + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
857case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeX: