1 write to xmlnsOffset
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (1)
169scopes[depth].xmlnsOffset = xmlnsOffset;
1 reference to xmlnsOffset
System.Runtime.Serialization (1)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (1)
180xmlnsOffset = scopes[depth].xmlnsOffset;