2 references to ShortXmlnsAttribute
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
780case XmlBinaryNodeType.ShortXmlnsAttribute:
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
316WriteNode(XmlBinaryNodeType.ShortXmlnsAttribute);