2 writes to xmlChildNodes
System.Runtime.Serialization (2)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataObject.cs (2)
314set { xmlChildNodes = value; } 327xmlChildNodes = null;
1 reference to xmlChildNodes
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataObject.cs (1)
313get { return xmlChildNodes; }