4 overrides of WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
239public override void WriteStartAttribute(string prefix, string localName)
System\Xml\XmlNodeWriter.cs (1)
120public override void WriteStartAttribute(string prefix, string localName) { }
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
132public override void WriteStartAttribute(string prefix, string localName)
System\Xml\XmlUTF8TextWriter.cs (1)
343public override void WriteStartAttribute(string prefix, string localName)
3 references to WriteStartAttribute
System.Runtime.Serialization (3)
System\Xml\XmlBaseWriter.cs (1)
303writer.WriteStartAttribute(prefix, localName);
System\Xml\XmlNodeWriter.cs (1)
74WriteStartAttribute(Encoding.UTF8.GetString(prefixBuffer, prefixOffset, prefixLength), Encoding.UTF8.GetString(localNameBuffer, localNameOffset, localNameLength));
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
134writer.WriteStartAttribute(prefix, localName);