2 references to PrefixDictionaryAttributeV
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
116PrefixDictionaryAttributeW = PrefixDictionaryAttributeV + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
822case XmlBinaryNodeType.PrefixDictionaryAttributeV: