4 overrides of WriteStartElement
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (1)
174public override void WriteStartElement(string prefix, XmlDictionaryString localName)
System\Xml\XmlNodeWriter.cs (1)
113public override void WriteStartElement(string prefix, XmlDictionaryString localName) { }
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
95public override void WriteStartElement(string prefix, XmlDictionaryString localName)
System\Xml\XmlUTF8TextWriter.cs (1)
246public override void WriteStartElement(string prefix, XmlDictionaryString localName)
2 references to WriteStartElement
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBaseWriter.cs (1)
492writer.WriteStartElement(prefix, localName);
System\Xml\XmlSigningNodeWriter.cs (1)
97writer.WriteStartElement(prefix, localName);