2 references to PrefixAttributeV
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
142PrefixAttributeW = PrefixAttributeV + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
855case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeV: