5 writes to xmlnsAttributeCount
System.Runtime.Serialization (5)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (5)
78xmlnsAttributeCount = 0; 91xmlnsAttributeCount = 3; 179xmlnsAttributeCount = scopes[depth].xmlnsAttributeCount; 776xmlnsAttributes[xmlnsAttributeCount++] = xmlnsAttribute; 808xmlnsAttributeCount++;
8 references to xmlnsAttributeCount
System.Runtime.Serialization (8)
System\Xml\XmlC14NWriter.cs (8)
168scopes[depth].xmlnsAttributeCount = xmlnsAttributeCount; 289for (int i = scopes[depth - 1].xmlnsAttributeCount; i < xmlnsAttributeCount; i++) 755else if (xmlnsAttributes.Length == xmlnsAttributeCount) 757XmlnsAttribute[] newXmlnsAttributes = new XmlnsAttribute[xmlnsAttributeCount * 2]; 758Array.Copy(xmlnsAttributes, newXmlnsAttributes, xmlnsAttributeCount); 783while (xmlnsAttributeIndex < xmlnsAttributeCount) 806Array.Copy(xmlnsAttributes, xmlnsAttributeIndex, xmlnsAttributes, xmlnsAttributeIndex + 1, xmlnsAttributeCount - xmlnsAttributeIndex); 819int j = xmlnsAttributeCount - 1;