2 references to PrefixElementX
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
203PrefixElementY = PrefixElementX + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
494case XmlBinaryNodeType.PrefixElementX: