Base:
method
WriteXmlnsAttribute
System.Xml.XmlNodeWriter.WriteXmlnsAttribute(System.Byte[], System.Int32, System.Int32, System.Byte[], System.Int32, System.Int32)