2 references to TryEnsureByte
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBufferReader.cs (2)
121return offset == offsetMax && !TryEnsureByte(); 184if (!TryEnsureByte())