4 references to maxBytesPerChar
System.Runtime.Serialization (4)
System\Xml\XmlBinaryWriter.cs (4)
405if (charCount < 128 / maxBytesPerChar) 412byte[] buffer = GetBuffer(1 + charCount * maxBytesPerChar, out offset); 694if (charCount <= byte.MaxValue / maxBytesPerChar) 700byte[] buffer = GetBuffer(1 + 1 + charCount * maxBytesPerChar, out offset);