2 references to PrefixAttributeS
System.Runtime.Serialization (2)
System\Xml\XmlBinaryNodeType.cs (1)
139PrefixAttributeT = PrefixAttributeS + 1,
System\Xml\XmlBinaryReader.cs (1)
852case XmlBinaryNodeType.PrefixAttributeS: